Všeobecné obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.nekupujhracky.cz

Provozovatel obchodu:

Hana-Marie Smetanová, J. Š. Baara 1686/67, České Budějovice, 370 01
IČ: 17390621
DIČ: CZ9160291756
Firma je plátce DPH.

zapsaná v živnostenském rejstříku u Magistrátu města České Budějovice, upravující poskytování služeb půjčovny movitých věcí provozované na internetové adrese: www.nekupujhracky.cz

1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále je „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při poskytování služeb půjčovny movitých věcí společností Nekupujhračky Hana-Marie Smetanová, IČ: 17390621, se sídlem J. Š. Baara 1686/67, České Budějovice, 370 01 jako poskytovatelem (dále jen „poskytovatel“) a třetí osobou prostřednictvím internetových stránek www.nekupujhracky.cz, na kterých je zveřejněna nabídka produktů na vypůjčení. Vypůjčitel je fyzická nebo právnická osoba, která si prostřednictvím půjčovatele objedná zboží (dále také jako „vypůjčitel“).

1.3. Prodávající a kupující mohou v písemné formě upravit svá vzájemná práva a povinnosti odchylně od těchto VOP. Taková odchylná ujednání mají přednost před ustanoveními VOP.

1.4. VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o výpůjčce lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění VOP může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

1.6. Potvrzením objednávky dává vypůjčitel souhlas s těmito obchodními podmínkami.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).          

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Vypůjčitel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.  

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. PRÁVA A POVINNOSTI

3.1. Vypůjčitel je povinen používat půjčené věci jen k účelu, ke kterému jsou určeny, a to obvyklým způsobem. Je vysloveně zakázáno dávat hračky do úst, jelikož to není jejich původním účelem. Všechny hračky mají být používány pod dohledem rodiče nebo jiné dospělé osoby. Obzvláště je třeba zvýšit dozor u hraček obsahujících malé části, u nichž je uvedeno věkové omezení nebo upozornění na malé součásti na stránce půjčovatele. Před používáním vypůjčeného předmětu je třeba odstranit veškerý obalový materiál.

3.2. Vypůjčitel je povinen zacházet s půjčenými věcmi šetrně tak, aby nedošlo ke škodě na těchto půjčených věcech a k jejich nadměrnému opotřebení či krádeži.

3.3 Vypůjčitel je povinen vrátit půjčené věci kompletní, plně funkční, čisté a zabalené. Po navrácení jsou hračky, jejichž povrch je omyvatelný, dezinfikovány prostředkem určeným k dezinfekci dětských hraček (Cif) v souladu s instrukcemi výrobce.

4. OBJEDNÁVKA

4.1. Vypůjčitel objednává zboží telefonicky, mailem, zprávou přes sociální sítě: www.facebook.com/nekupujhracky nebo www.instagram.com/nekupujhracky nebo webovou stránku www.nekupujhracky.cz, přičemž i objednávky uskutečněné přes jiný kanál než na webových stránkách budou zaneseny do objednávkového systému provozovatele. Takto provedená objednávka se považuje za závaznou a je v souladu se Zákonem o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších změn a předpisů chápána jako smlouva uzavíraná na dálku.

4.2. Při každé objednávce musí vypůjčitel uvést jméno a příjmení, fakturační adresu, telefonní číslo, e-mail; číslo pasu, právnická osoba podnikatel i IČO, DIČ, název zboží a množství. Redukovanou kopii (jméno, příjmení, číslo OP, datum platnosti), ostatní údaje budou skryty vhodným způsobem, viz. nápověda. Redukovanou kopii OP vkládá zákazník přímo na stránce pokladny před uzavřením objednávky.  Pokud tento doklad zapomene přiložit, bude vyzván v případě první objednávky k zaslání redukované kopie na email [email protected] . Tento soubor bude ihned po zaevidování v systému poskytovatele smazán. Tento doklad nebude vyžadován  při opakované výpůjčce stejným vypůjčitelem. Vypůjčitel bere na vědomí, že mu může být výpůjčka poskytnuta pouze na základě platného dokladu totožnosti. V případě osobního vyzvednutí bude doklad totožnosti rovněž zkontrolován a zaevidován při první výpůjčce.

4.3. SLEVA PRO ČLENY OS KOVO – Členové OS KOVO mají nárok na slevu 20% z celé produktové řady půjčovny. Sleva se nevztahuje na dopravu a zálohy. Pokud probíhá jiná slevová akce, členové mají nárok pouze na slevu v max. výši 20%. Nárok na slevu lze prokázat v případě osobního vyzvednutí členským průkazem na provozovně nebo v případě zaslání hračky dopravou nahráním kopie členského průkazu před dokončením objednávky v pokladně. V pokladně je třeba zadat kód “kovo2023” na základě kterého se uplatní procentní sleva a poté se objednávka dokončí. I pro členy OS KOVO platí ustanovení 4.2. těchto VOP.

4.4. Tyto údaje budou ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů použity pouze v rámci obchodního vztahu mezi půjčovatelem a vypůjčovatelem a nebudou poskytnuty třetí osobě.

4.5. Po doručení objednávky bude tato objednávka zaevidována v systému půjčovatele a tehdy zároveň vzniká obchodní vztah mezi půjčovatelem a vypůjčovatelem. Po potvrzení půjčitelem na emailovou adresu vypůjčitele o vyřízené objednávce je objednávka pro vypůjčovatele závazná.

4.6. Vypůjčitel má právo stornovat objednávku bez poplatku do 48 hodin od objednání bez udání důvodu, stejným způsobem jako objednávku učinil. Potvrzení stornování oznámí půjčovatel vypůjčovateli písemnou formou.

4.7. Objednávku je povinen vypůjčitel uhradit do 48 hodin od objednání, pokud nebude uhrazena v tomto termínu, bude automaticky stornována. Objednávky vytvořené v pátek => pokud neprovedete okamžitou platbu v internetovém bankovnictví, pak nám pošlete potvrzení z banky o uskutečnění platby.

4.8.  V případě objednávky s dopravou je třeba počítat s dobou dopravy a přípravy na odeslání 3 dny před samotným datem výpůjčky a 2 dny pro návrat výpůjčky. Jestliže objednávka s dopravou nebude splňovat výše uvedené parametry bude vypůjčitel kontaktován s tím, že pokud bude možné termín posunout na jiný vhodný, bude toto učiněno na základě odsouhlasení vypůjčitelem. Pokud objednávku nebude možné uskutečnit z důvodu obsazenosti termínu bude tato objednávka stornována a pokud bude již uhrazená, bude vypůjčiteli peněžní obnos vrácen na stejný účet, ze kterého byla platba provedena, a to do 2 pracovních dnů od stornování objednávky.

4.9. Při objednávce s dopravou bude vyžadována vratná záloha stanovená na základě hodnoty vypůjčené hračky. Záloha bude navrácena až po doručení a kontrole hračky. Pokud bude zjištěno poškození hračky, bude záloha použita k úhradě škody na hračce  a v případě, že bude záloha nižší, než skutečně způsobená škoda na hračce bude částka doúčtována do ceny odpovídající škodě na hračce.  V případě menší škody na hračce bude záloha použita částečně a zbylá část bude vrácena vypůjčiteli na stejný účet, ze kterého byla uhrazena, a to do 2 pracovních dnů od vyčíslení škody.

5. UZAVŘENÍ SMLOUVY

5.1. Poskytovatel je vlastníkem movitých věcí nabízených k výpůjčce prostřednictvím online půjčovny.

5.2. Webové rozhraní online půjčovny obsahuje informace o movitých věcech a jejich dostupnosti, tj. informaci o tom, zda jsou k dispozici pro vypůjčení nebo zda jsou aktuálně vypůjčeny třetí osobě. Prodávající si vyhrazuje možnost opravy zjevné chyby v informacích o movitých věcech.

5.3. Množství movitých věcí, které si může uživatel současně vypůjčit není omezeno.

5.4. Veškerá prezentace movitých věcí uvedená na webových stránkách a sociálních sítích jsou informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o výpůjčce těchto movitých věcí. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o výpůjčce, a to zejména s osobami, které dříve porušily povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů uzavřených s poskytovatelem. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

5.5. Smlouva o výpůjčce mezi poskytovatelem a uživatelem je uzavřena v případě telefonické objednávky a objednávky na sociálních sítích doručením přijetí objednávky (akceptací) uživateli. Přijetí objednávky zašle poskytovatel uživateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uživatele.

5.6. Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo objednávku uživatele odmítnout, a to zejména v případě, kdy movitá věc není momentálně k dispozici. O odmítnutí objednávky vyrozumí poskytovatel uživatele shodným způsobem jako o přijetí objednávky.

5.7. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o výpůjčce. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o výpůjčce (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) si hradí uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

6. VYPŮJČNÍ ŘÁD

6.1. V případě osobního vyzvednutí připraví poskytovatel movitou věc na výdejním místě k datu vyzvednutí uzavřeného v objednávce.  Výdejním místem je provozovna poskytovatele na adrese: Galerie Dvořák, náměstí Přemysla Otakara II. 36 (1. p.), České Budějovice, 370 01.

V případě objednávky doručované dopravní službou začíná běžet výpůjční doba v den, kdy je objednávka doručena na adresu vypůjčitele nebo na výdejní místo dopravce. Vypůjčitel si je vědom toho, že pokud si nepřevezme objednávku v den doručení nemá nárok na posunutí doby výpůjčky.

V případě, že uživatel nepřevezme od přepravce movitou věc a tato bude vrácena poskytovateli, platí, že již nastalé právní účinky smlouvy o výpůjčce pominou a zanikají práva a povinnosti účastníků z takové smlouvy vyplývající. Náklady spojené s odesláním a vrácením nedoručené movité věci hradí v plné výši vypůjčitel. Při převzetí movité věci od přepravce je uživatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí nebo riziku poškození movité věci, nemusí vypůjčitel zásilku od přepravce převzít, je však povinen tuto skutečnost u přepravce prokazatelně uplatnit.

         Převzetím movité věci uživatel stvrzuje, že obal zásilky obsahující movité věci byl  neporušen a na pozdější reklamaci nebude brán zřetel.

6.2. Termín osobního převzetí movité věci je závazný po potvrzení, že je objednávka dokončena. Uživatel je povinen převzít movitou věc na uvedené provozovně poskytovatele v den vyzvednutí uvedený v objednávce. Nepřevezme-li uživatel movitou věc v této lhůtě, platí, že již nastalé právní účinky smlouvy o výpůjčce pominou a zanikají práva a povinnosti účastníků z takové smlouvy vyplývající.

6.3. Při převzetí movité věci od provozovatele je vypůjčitel povinen věc řádně zkontrolovat a případně vady nechat zapsat do protokolu o předání movité věci. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

6.4. Poskytovatel neodpovídá uživateli za škodu způsobenou nesplněním jeho povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy o výpůjčce v případě, kdy poskytovateli ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale brání vyšší moc. Za vyšší moc se považuje mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli poskytovatele, jakož i případy, které jsou nezávislé na vůli poskytovatele, jejichž vznik poskytovatel nemůže ovlivnit a dočasně či trvalé brání poskytovateli v plnění povinností dle uzavřené smlouvy o výpůjčce bez ohledu na jejich předvídatelnost, zejména válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, epidemie apod. Za překážku bránící poskytovateli ve splnění jeho povinností se považuje mimo jiné i případ, kdy poskytovatel nebude schopen z důvodu karanténních opatření, karanténních doporučení či jiných mimořádných opatření vydaných příslušnými orgány státní správy personálně nebo materiálně zajistit řádné splnění povinností dle smlouvy o výpůjčce. O dobu trvání výše uvedených překážek nebo případů se prodlužují lhůty k předání movité věci. Jedná-li se o překážku nebo případ, který trvale brání poskytovateli v plnění jeho povinnosti dle smlouvy o výpůjčce, je kterýkoliv účastník smlouvy oprávněn od smlouvy o výpůjčce odstoupit.

6.5. Movité věci, které poskytovatel přenechává k užívání uživateli, jsou zpravidla ve stavu použité věci. Poskytovatel odpovídá za to, že se movitá věc hodí k účelu, ke kterému se obvykle používá a je zachována její funkčnost, a to s přihlédnutím k opotřebení při běžném způsobu užívání.

6.6. Movité věci jsou určeny pro použití v interiéru, pokud není u jednotlivé movité věci výslovně uvedeno jinak.

6.7. Okamžikem převzetí movité věci od poskytovatele přechází na uživatele nebezpečí škody na movité věci. Je-li movitá věc přepravována na adresu uživatele, přechází nebezpečí škody na uživatele. Nebezpečí škody na movité věci přechází zpět na poskytovatele až okamžikem, kdy poskytovatel movitou věc převezme zpět.

6.8. Uživatel je oprávněn užívat movitou věc, a to způsobem uvedeným v návodu na použití (obsluze) výrobce, který byl uživateli předán spolu s movitou věcí (pokud byl od výrobce dodán). Vypůjčitel bere na vědomí, že byl řádně poučen o způsobu používání movité věci.

6.9. Uživatel není oprávněn přenechat movitou věc jiné osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.

6.10. Uživatel není oprávněn provádět jakékoliv změny nebo úpravy movité věci.

6.11 Uživatel je povinen chránit movitou věc a činit všechna dostupná opatření, aby zabránil jejímu odcizení, ztrátě, zničení, poškození či nadměrnému opotřebení nebo znehodnocení. Nebezpečí náhodného zániku, poškození, ztráty, odcizení, snížení upotřebitelnosti movité věci nebo úpadku hodnoty z jakýchkoliv důvodů nese uživatel.

6.12. Uživatel je po dobu užívání povinen udržovat movitou věc v čistotě a skladovat ji na suchém místě.

6.13. Pokud movitá věc vyžaduje ke svému provozu a užívání baterie, poskytovatel tyto spolu s movitou věcí uživatelům nepůjčuje (s výjimkou integrovaných nabíjecích článků). Baterie potřebné pro provoz a užívání movité věci je povinen si obstarat na své náklady vypůjčitel.

6.14. V případě ztráty, zničení, poškození, nadměrného opotřebení nebo znehodnocení movité věci či jakékoliv její části anebo vzniku jakékoliv jiné škody na movité věci je uživatel povinen ohlásit bez zbytečného odkladu tuto skutečnost poskytovateli a nahradit poskytovateli škodu z toho vzniklou.

6.15. Po dobu, kdy má uživatel movitou věc u sebe, nese náklady spojené s užíváním movité věci. Uživatel je současně povinen na svůj náklad udržovat movitou věc ve stavu, v jakém ji převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

6.16. Uživatel užívá movitou věc na své vlastní nebezpečí. Poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za škody na zdraví nebo majetku uživatele nebo třetích osob, k jejichž vzniku dojde v souvislosti s užíváním movité věci.

6.17. Uživatel vrátí poskytovateli movitou věc následujícím způsobem:

a) v případě osobního vyzvednutí: na adresu provozovny poskytovatele: Galerie Dvořák, nám. Přemysla Otakara II. 36 (1. p.), České Budějovice, 370 01 v termínu sjednaném v objednávce.

b) v případě objednávky doručené přepravní službou: stejným dopravcem jakým obdržel objednávku od poskytovatele, na základě vratného kódu nebo štítku doručeného spolu s objednávkou, nebo v případě zvolené svozové dopravy kurýrem. Vypůjčitel se zavazuje objednávku odeslat dopravcem v den, který je v objednávce označen jako “Datum vrácení”. Pokud tak neučiní je povinen o tomto informovat vypůjčitele a bere na vědomí, že bude použit bod 6.19. těchto obchodních podmínek a vypůjčitel je povinen na základě výzvy uhradit z toho vyplývající smluvní pokutu.

6.18. Uživatel je povinen vrátit movitou věc čistou, ve stavu, v jakém ji převzal nehledě na běžné opotřebení, a v nepoškozeném obalu, v němž movitou věc převzal.

6.19. Nevrátí-li uživatel poskytovateli movitou věc, ačkoliv k tomu byl povinen, řádně a včas, je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 70,- Kč za každou movitou věc, za každý i započatý den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poskytovatele na náhradu škody.

6.20. Práva poskytovatele a uživatele ze smlouvy o výpůjčce musí být uplatněna do tří měsíců od vrácení movité věci, jinak je soud nepřizná, namítne-li druhá strana opožděné uplatnění práva.

7. PRODEJ POUŽITÉ MOVITÉ VĚCI:

V případě zájmu může uživatel požádat poskytovatele, aby mu převedl vlastnické právo k jedné nebo více movitým věcem , které užívá na základě uzavřené smlouvy o výpůjčce.  Na převod vlastnického práva k vypůjčeným movitým věcem nemá uživatel nárok. Případný převod vlastnického práva k movité věci bude realizován na základě samostatně uzavřené kupní smlouvy a za individuálně sjednaných podmínek s tím, že kupní cena za předmět převodu bude stanovena v závislosti na pořizovací ceně movité věci, jejím stáří a stavu, v jakém se nacházela v okamžiku, kdy ji uživatel převzal. Kupující bere na vědomí, že kupuje použitou věc a přebírá jí  s opotřebením a vadami uvedenými v protokolu o předání. movité věci. Dále si je vědom toho, že nemá právo na výměnu zboží. Zákonná lhůta pro reklamaci je v tomto případě 12 měsíců. Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy za podmínek uvedených v bodě 8.2 těchto obchodních podmínek.

8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY:

8.1. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby:

Uživatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případech a za podmínek upravených v občanském zákoníku, zejména v ustanoveních § 2002 ad. Občanského zákoníku.

8.2 Spotřebitel:

8.2.1. Nejedná-li se o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit (hračka je vybrána v kamenné prodejně) a uzavřena smlouva přímo, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy zašle spotřebitel poskytovateli písemně na adresu provozovny poskytovatele nebo e-mailem na adresu elektronické pošty poskytovatele [email protected].

8.2.2. Uhrazením výpůjční částky uživatel výslovně souhlasí s poskytnutím služeb půjčovny bezprostředně po této úhradě, tedy před uplynutím čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy. V souladu s ustanovením § 1834 občanského zákoníku je proto spotřebitel v případě, že odstoupí od smlouvy, povinen uhradit poskytovateli poměrnou část poplatku za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

8.2.3. Spolu s odstoupením od smlouvy vrátí uživatel poskytovateli movité věci, které mu poskytovatel přenechal k užívání. Spotřebitel nese náklady spojené s vrácením movitých věcí poskytovateli.

8.2.4. Poskytovatel vrátí spotřebiteli poměrnou část poplatku dle odst. 2 tohoto článku nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatel od spotřebitele přijal. Poskytovatel je oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasí a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Poskytovatel však není povinen vrátit peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel vrátí movité věci.

8.2.5. Jsou-li vrácené movité věci poškozeny nebo opotřebeny nad míru obvyklou v důsledku porušení povinností spotřebitele, je poskytovatel oprávněn vůči spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty movitých věcí. Nárok na úhradu škody vzniklé na movitých věcech je poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení peněžních prostředků.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

9.1. Osobní údaje uživatele, který je fyzickou osobou, poskytnuté poskytovateli na základě smlouvy o výpůjčce, bude poskytovatel zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

9.2. Svou informační povinnost vůči uživateli ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů uživatele pro účely plnění smlouvy, pro účely jednání o smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností poskytovatele plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9.3. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

10. ŘEŠENÍ SPORŮ

10.1. Vyřizování stížností uživatelů – spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy [email protected]. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle poskytovatel na elektronickou adresu spotřebitele.

10.2. K projednání případných sporů vyplývajících ze smlouvy je dána pravomoc soudů České republiky.

10.3. Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Pro on-line řešení sporů mezi poskytovatelem a spotřebitelem je možné využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

10.4. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s poskytovatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u poskytovatele poprvé.

10.5. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

11.1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není uživatel, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

11.2. Uživatel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vyplývající ze smlouvy na třetí osobu.

11.3. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.4. Smlouva o výpůjčce včetně VOP je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

11.5. Uživatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11.6. Smluvním stranám může být doručováno na jejich elektronickou adresu.

11.7. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.8. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa pro doručování: J. Š. Baara 1686/67, České |Budějovice, 370 01, adresa elektronické pošty: [email protected], telefonní kontakt: + 420 737 791 540.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 3.10.2022.